My Project

ระบบ GIS (Geospatial Infomation system)ปัจจุบันกำลังนิยมนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในรูปแบบการพัฒนาระบบการบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ต นี้คือตัวอย่างการนำเอาโปรแกรมรหัสเปิดทางด้าน GIS ไปใช้ในระบบงานด้านต่างๆ

1. WebGIS technology

ตัวอย่างระบบติดตามและประมวลผลตัวตรวจวัด (Sensor Web Processing)

ตัวอย่างระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ

ระบบสารสนเทศอาคารและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดการเมือง

ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่สำหรับมหาวิทยาลัย

ระบบบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการบริการ Metadata

ตัวอย่างระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ

ตัวอย่างระบบบริหารจัดการข้อมูลการเกิดภัยพิบัติ

ระบบนำเข้าและแก้ไขข้อมูลเชิงตำแหน่งแบบออนไลน์

ระบบเว็บท่าบริการแผนที่และข้อมูลสารสนเทศเชิงตำแหน่ง

ระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลสารสนเทศเชิงธุรกิจ GeoBI

ระบบสารสนเทศอาคารและผังเมือง

ระบบวางแผนและปฏิบัติการ

ระบบวิเคราะห์และประมวลผลการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของมลพิษจากอุปกรณ์ตรวจวัดแบบเรียลไทม์ (Real Time Web GIS)

สารสนเทศต้นไม้และพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์

ระบบสารเทศการจัดการข้อมูลแรงงาน

ระบบติดตามรถยนต์ผ่าน Mobile GIS application

ระบบ GPS Tracking and Fleet management

Flex App for geo statistic visualisation

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: