Geo Data Scientists

งาน GIS บ้านเรา เกือบ 80% หนักไปทาง การทำข้อมูล การเก็บข้อมูลำรวจ ทำแผนที่ ทำระบบสารสนเทศ ส่วนใหญ่ผู้ใช้งาน เป็นหน่วยงานของรัฐ ต่างๆ ปัจจุบัน เทคโนโลยีด้าน data science มีการพัฒนาไปมาก บทบาทในการนำ วิทยาศาสตร์ข้อมูล มาใช้ในงานด้านธุรกิจ ก็โตตามไปด้วย spatial data หรือ ข้อมูลเชิงพื้นที่ เป็นอีก งานที่กำลังมาแรง และเป็นส่วนหนึ่งบนกระแสงาน data science

บทความ Six categories of Data Scientists ของ  Vincent Granville แห่ง datasciencecentral.com เขียนถึงอีกหนึ่ง สาขาของ Data Scientists ที่เป็นที่ต้องการของตลาดและภาคธุรกิจ นั้นคือ GIS, spatial data

main-qimg-0ecc1f245ab94f3c946da945f712daf9การจัดทำข้อมูล การสร้างระบบฐานข้อมูล รวมไปถึงการประมวลผลข้อมูล เชิงพื้นที่ ทั้งแบบ geometry object และแบบ ข้อมูล imagery (ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพจากโดรน) ล้วนเป็น งานที่ต้องการ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่มีความรู้ด้าน GIS และ การแผนที่ เป็นอย่างดี เพราะคุณลักษณะพิเศษของข้อมูล ที่มีความแตกต่างมากกว่าข้อมูลเชิงเลข ทั่วไป

1-27-2017-1-50-23-pm

 

ในมหาวิทยาลัย ต่างประเทศเริ่มมีการสอน การสร้าง Data Scientists ที่เชียวชาญและเข้าใจงานด้านนี้ใน หมวดวิชาด้าน GIS  มากขึ้น เช่นเรื่อง Spatial database  การจัดทำฐานข้อมูลแบบต่างๆ รวมไปถึงการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data เช่นเดียวกัน ควบคู่ไปกับ การสอนเรื่องเกี่ยวข้อกับการ นำข้อมูล GIS ไปใช้ งานภาคธุรกิจ หรือแม้การใช้วิเคราะห์ แก้ปัญหาทางธุรกิจ ที่มีการโมเดลข้อมูลแบบ time series บนข้อมูลเชิงตำแหน่ง ซึ่งรองรับโมเดลการพยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น เช่น พวก Machine learning หรือกลุ่ม AI เป็นต้น

csm_geodatascience_c3087feb03

Geo.X เป็นอีกที่ซึ่ง active มากในด้านนี้

1-27-2017-1-54-29-pm

ผมนำเรื่องนี้มาถ่ายทอด เพราะอยากบอกว่า มันเป็นช่องทาง เป็นโอกาสของ นัก GIS ที่ก้าวไปสู่โอกาสในสายงานใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต ในโลกธุรกิจ ที่มีความต้องการใช้ข้อมูล “alternative data source” มากขึ้น

http://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/six-categories-of-data-scientists

http://www.geo-x.net/research-school/interdisciplinary-mission.html

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: