____มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์งาน งานสัมมนาทางวิชาการสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” (Geography and Economic and Social Development) ซึ่งสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย และภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการจัดขึ้น งานจัดที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มเป้าหมายคือนักภูมิศาสตร์  นักวิทยาศาสตร์  นักเศรษฐศาสตร์  นักธุรกิจ  นักอุตสาหกรรม  ครู  อาจารย์  ทางด้านภูมิศาสตร์  สังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์  นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป จำนวน ๑๕๐ คน งานนี้มีจัดทัวร์นครปฐม-สมุทรสงครามด้วยนะครับ รายละเอียดอื่นๆเข้าไปดูได้ที่ http://www.thaigeographer.org/default.asp

ปล.ที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานสัมนาทางวิชาการที่เป็นประโยชน์สามารถ email มาแจ้งได้ที่ pk_a1977@hotmail.com

Advertisements