มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากครับ ทางภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานอบรมฐานข้อมูลปริภูมิและการประยุกต์ใช้( Training Course on Geospatial Database and Its Application 2009/1)  วันที่  12, 13 และ 14 พค  2551  โ ดย ผศ.ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์

       การฝึกอบรมรับจำนวน 25 ท่าน ติดต่อการลงละเอียดได้ที่ คุณอรดี กาญจนภี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-6650-50 ต่อ 201 โทรสาร 0-2218-6650 ต่อ 203 ผมนำรายละเอียดส่วนหนึ่งมาฝาก

     “ ระบบฐานข้อมูลปริภูมิที่สำคัญที่มีให้เลือกใช้ปัจจุบันได้แก่ Oracle Spatial, Microsoft SQL 2008 with Spatial Extension ในขณะเดียวกันยังมีระบบฐานข้อมูล PostgreSQL / PostGIS ที่สามารถมีความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลปริภูมิได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน PostgreSQL/PostGIS เป็นซอฟต์แวร์ฟรีเสรีและรหัสเปิด (free/libre and open source software: FOSS) PostgreSQL/PostGIS มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพสูง และถูกใช้งานในระบบฐานข้อมูลขนาดร้อยเทระไบต์มาในหลายองค์กร ขณะเดียวกัน PostgreSQL/PostGIS มีความเป็นมาตรฐานสากล ISO และ OGC โดยเฉพาะรองรับมาตรฐานการสืบค้น ISO SQL92 พร้อมกับมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลปริภูมิ OGC/ISO Simple Feature (SF) (ISO 19125-2:2004 Geographic information — Simple feature access — Part 2: SQL option) มาตรฐานเหล่านี้ได้รับการยอมรับเช่นเดียวกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายใหญ่ Microsoft , Oracle และ ESRI ที่รู้จักกันเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สำหรับระบบสารสนเทศปริภูมิ ” 

       สำหรับทานที่ตองการติดตั้ง PostgreSQL/PostGIS บนคอมพิวเตอร ระบบไฟล (file system) ตองเปน NTFS เทานั้น ถาไมมีในการฝกอบรมจะชวยเตรียมให หรือทานจะสรางระบบไฟล NTFS บน USB Drive ที่มีความจุมากกวา1GB ของทานเองก็ได้

 

ปล. ท่านใดที่ต้องการประชาสัมพันธ์ โครงการ สัมนา กิจกรรมหรือการฝึกอบรมต่างๆสามารถ email มาบอกได้ครับทาง emap ยินดีเป็นสื่อหลางกระจายข่าวต่อไปครับ


Advertisements