วันนี้ผมนำโปรเจคหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทางด้าน Geoinfomatic ในงานอนุรักษ์โบราณสถาน ในรูปแบบการสร้างแบบจำลอง 3D เสมือนจริง โดยใช้ photogrammetry และ terrestrial laser scanning มากแนะนำครับ โปรเจคนี้ทำการสร้างแบบจำลองเสมือนจริงเพื่อการบูรณะที่นครวัต ประเทศกัมพูชา ผู้วิจัยก็ใช้การสร้างแบบจำลองเบื้องต้นจากการรังวัดสามมิติจากภาพถ่ายรายละเอียดสูง

 

 

         จากนั้นใช้  terrestrial laser scanning  ในการ scan อาคารและสิ่งปลูกสร้างโบราณสถานต่างๆ แน่นอนว่าข้อมูลที่ได้ย่อมมหาศาลและใช้เวลาในการประมวลผลที่มาก เพื่อให้ได้แบบจำลองของปราสาทและอาคารที่เหมือนจริง จากนั้นก็ใช้ กล้อง SLR ทำการถ่ายภาพทำ terrestrial photogrammetry เพื่อสร้าง texture สำหรับนำมาประกอบเข้ากับ solid model ที่ได้จาก laser scan  สุดท้ายก็ออกมาเป็นแบบจำลอง 3D เสมือนจริงดังภาพครับ

 

      ชมตัวอย่าง 3D Model และpoint cloud ผลลัพธ์จากการ scan ได้ที่ http://archive.cyark.org/angkor-gallery-3D และภาพจากการทำ photogrametry ได้ที่ http://www.photogrammetry.ethz.ch/research/angkor3D/3Dimages.html

Advertisements