จากตัวอย่างหนึ่งในงาน ESRI International Conference 2008 มีการแสดง map viewer ของ Arcgis server 9.3 ด้วย silverlight 2.0  ซึ่งการแสดงผลก็ค่อนข้างเป็นที่น่าประทับใจ

     Silverlight mapping control เป็น control ที่พัฒนาบน silverlight 2.0 beta 2 ใช้เทคโนโลยี DeepZoom หรือ mutiscale image ซึ่งถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือการใช้เทคนิคของ pyramid image นั้นเอง โดยปัจจุบันเทคนิคนี้กลายเป็นที่นิยมมากในการนำเสนอข้อมูลแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต โดย silverlight mapping เรียกใช้ข้อมูลจาก cached map service ของ arcgis server โดยท่านที่สนใจจะนำเทคนิคนี้ไปใช้พัฒนาสามารถดาวน์โหลดซอสโค้ดตัวอย่างได้จาก http://resources.esri.com/arcgisserver/adf/dotnet/index.cfm?fa=codeGalleryDetails&scriptID=15746

 

 

 

Advertisements